Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

předseda školské rady Ing. Vladislava Konečná, vladislava.konecna@seznam.cz

Členové školské rady: za pedagocké pracovníky školy: Mgr. Dana Veselé, Mgr. Jan Duchek

                                    za zákonné zástupce žáků: Petra Stříbrná, ing. Vladislava Konečná

                                    za zřizovatele: Krichebauer Petr, ing. Roman Mizera

 

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 Podle odst. 1 § 168 školského zákona školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

26_09_2016

23_10_2017

18_02_2015

15_10_2015

12_06_2015

 

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home PRO RODIČE Školská rada