Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Organizace školy

Ve škole je 22 tříd 1. - 9. ročníku. Součástí školy je i školní družina, která má 5 oddělení. 

Stravování zajišťuje soukromá jídelna ANJA v budově školy.

Rozvržení vyučovacích hodin:

 


0.      1.      2.       3.        4.       5.         6.         7.         8.         9.

7.05  8.00  8.55  10.00  10.55  11.50   12.45   13.40   14.35   15.20

7.50  8.45  9.40  10.45   11.40  12.35   13.30   14.25   15.20   16.05


 

Přípravné zvonění před vyučováním: 7:55 a po velké přestávce: 9:55

Škola se otevírá pro žáky 1. stupně v 7:35, v 7:40 pro 2. stupeň.

Vchody jsou oddělené. 

Po 7:50 zůstává otevřený pouze hlavní vchod v prostoru u vrátnice.

Po přípravném zvonění jsou všichni žáci ve třídách a na svých místech

Příchod do školní družiny se řídí vlastním režimem.

Šatny zamyká školník, při příchodu žáků do šaten je odemyká doprovázející vyučující.

Učebny zamykají vyučující po poslední hodině vyučování třídy, případně při přechodu 

do odborných učeben. O zamknutí požádá vyučujícího služba ve třídě. Odborné učebny

zamykají příslušní vyučující po skončení vyučovací hodiny v konkrétní učebně.  

Před odchodem žáků vyučující zajistí pořádek ve třídě. Odchod do šaten je vždy 

za doprovodu učitele a to až k šatně.

Dohled nad žáky vykonávají všichni pracovníci školy po celou dobu svého pobytu 

ve škole. Žákům není dovoleno v době vyučování svévolně opouštět budovu školy.

Pro jednotlivé prostory jsou určeni garanti dohledu rozpisem.

Pracovníci školy dbají na dodržování bezpečnosti při pobytu žáků ve škole, třídách
i chodbách.

Žákům je umožněna pohybová aktivita o přestávkách, o hlavní přestávce 
i ve sportovním areálu, při dodržení všech bezpečnostních podmínek.

V době přestávky před odpoledním vyučováním mohou žáci opustit budovu pouze

po předcházejícím písemném souhlasu rodičů. V opačném případě jsou povinni

se zdržovat v přízemí školy ve vestibulu, kde je přítomen pedagogický dohled. 

Opuštění budovy je v tomto případě považováno za porušení školního řádu.

Výtah používají žáci se zdravotními důvody a to vždy v doprovodu další určené osoby (asistenta).

 

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home PRO RODIČE Organizace školy