Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Home

O škole

Základní informace

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

Statutární zástupce: Mgr. Iva Kollinová, zástupce: Mgr. Dana Veselá

Školská rada: předseda Ing. Vladislava Konečná

 

Vzdělávací program školy: ŠVP pro Pastelka II. č. j. 3108/2007/13

 

Identifikátor školy : 600 049 221

IZO škola: 102 326 924           

IZO školní družina: 113 600 224             

IČ: 75034077   

 

 

 

Vedení školy

Ředitelka:               Mgr. Iva Kollinová  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Zástupce ředitele: Mgr. Dana Veselá ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy, viz školský zákon níže.

Byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi i starostmi, které nám i dětem škola přináší.

předseda školské rady Ing. Vladislava Konečná, vladislava.konecna@seznam.cz

Členové školské rady: za pedagocké pracovníky školy: Mgr. Dana Veselé, Mgr. Jan Duchek

                                    za zákonné zástupce žáků: Petra Stříbrná, ing. Vladislava Konečná

                                    za zřizovatele: Krichebauer Petr, ing. Roman Mizera

 

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 Podle odst. 1 § 168 školského zákona školská rada plní především tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

 

Zápisy z jednání školské rady:

26_09_2016

23_10_2017

18_02_2015

15_10_2015

12_06_2015

 

Školní řád

 

Školní řád.

 

Vypracoval

Ředitel školy

   

Platnost

Od 1. září 2016

 

Školní řád je koncipován na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném, vzdělávání a Vyhlášky MŠMT ČR č. 48 / 2005 Sb. Ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

V budově školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové a obrazové nahrávky bez předchozího souhlasu vedení školy případně vyučujících.

 

A.           Práva  a povinnosti žáků

(1 )  žák má právo

a)  na vzdělávání a školské služby podle zákona

b)  na odpočinek a volný čas

c) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj; má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

e) na vyjádření vlastního názoru ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání; názor musí být prezentován přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití

f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy; má právo využít preventivní programy, které slouží podpoře ve zmíněných oblastech

g) na zvláštní péči v odůvodněných případech jako je onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti a talent

h)  na život a práci ve zdravém prostředí

i)  na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami

j) zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit do nich a být volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na vedení školy s tím, že toto je povinno se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat

k) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona i volby povolání

l)  na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má problém

 

 

(2 )  žáci jsou povinni 

a)  řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat podle svých schopností 

b)  dodržovat školní řád a předpisy školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

c)  plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 

B.         Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

(1)   zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo

a)  vyjadřovat se ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy. Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem.

b)  být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích svého dítěte..

c) v případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaného žáka žádat na škole vypracování individuálního vzdělávacího nebo výchovného programu, ale pouze v případě, že svou žádost doloží odborným posudkem státního poradenského zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Pokud tak rodiče neučiní, přistupuje se k dítěti jako k žáku s běžnými výukovými a výchovnými potřebami.

 

 (2)   zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni       

a) zajistit, aby žák řádně docházel do školy

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažnýchotázek týkajících se vzdělání dítěte

c) spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem i v případě potřeby způsob a četnost vzájemného kontaktu (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt apod.).

d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na řádný průběh vzdělávání                                                                                                                                       

e) dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučování podle podmínek uvedených ve školním řádu

f) oznamovat škole a školskému zařízení všechny změny v osobních údajích nutných pro vedení školní matriky 

 

Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče.

 

 

C.         Základní práva a povinnosti školy

(1) Povinností školy

     a) je poskytovat kvalitní základní vzdělávání všem žákům, na které se vztahuje povinná školní docházka. Škola přednostně přijímá žáky ze svého spádového          obvodu.

     b) a každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáka a jeho rodičů v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy.

     c) ze zákona je její povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, ev. Policie ČR, a to zejména v těchto případech:

 

  •         - nedodržování rodičovské zodpovědnosti
  •                   trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ni
  •         - záškoláctví nad stanovenou hranici
  •         dealerství a zneužívání všech návykových látek dítětem a podezření na ně
  •         šikany
  •         činnosti, páchané dítětem, která vyhrazuje znaky přestupku nebo trestného činu.

 

 

(2)  Právem školy je

a) v odůvodněných případech - zdravotně postižený žák, specifické výukové potřeby, projevy obtížné výchovné zvladatelnosti - vyžadovat prostřednictvím rodičů odborný posudek, vyjadřující se k možnosti vzdělání a výchovy žáka v podmínkách základní školy.

b) Právem pedagogického pracovníka je požadovat od žáka a jeho zákonných zástupců, aby svá práva  uplatňovali způsobem, který by neohrožoval jeho lidskou a profesionální důstojnost a čest.

c) v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím zákonných zástupců nebo pracovníků sociálně právní ochrany dětí znát výsledky sociálně právního, trestního šetření či soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění povinné školní docházky a k dalšímu výchovnému působení na žáka. Tím není dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje žáka

 

 

Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu

 

1) Žák dochází do školy včas, pravidelně a na vyučování připraven podle svých možností a schopností. Účastní se případných konzultací, pokud má velmi slabé výsledky v určitém předmětu nebo v případě doplnění učiva po nemoci.

2) Při vyučování se řídí pokyny učitele, neruší svoje okolí. Aktivně se účastní vyučovacího procesu.

3) Je vybaven potřebnými pomůckami na vyučování a učebnicemi. Před zahájením hodiny je má připravené na pracovním místě. Pracovní místo žáka určuje vyučující.

4) Učebnice a pomůcky udržuje v pořádku, neničí a ochraňuje veškeré zařízení školy. V případě úmyslného poškození se po projednání  rodiče  podílejí  na  náhradě škody přiměřeným způsobem.

5) Je vhodně oblečen a upraven, dodržuje hygienická pravidla. Na hodiny TV má vždy potřebný cvičební úbor, přizpůsobený činnostem a  klimatickým podmínkám. Na pracovní vyučování a VV má odpovídající oblečení podle druhu činnosti.

6) Ve škole i mimo školu dodržuje základní společenské normy chování. V budově školy zdraví dospělé osoby.

7) Chrání svoje zdraví  i zdraví svých spolužáků. Nekouří, nepije alkoholické nápoje a nepoužívá v žádné formě omamné látky a drogy. Nepropaguje na oblečení a doplňcích oblečení návykové látky, netoleranci a rasizmus  (nápisy, přívěsky….)

8) Neočekávaná absence – zákonný zástupce oznámí osobně nebo telefonicky nepřítomnost žáka nejpozději do 24 hodin, po ukončení absence předloží žák písemnou omluvenku v žákovské knížce nejpozději do 24 hodin. Při nesplnění těchto podmínek bude nepřítomnost žáka posuzována jako neomluvená absence.  V odůvodněných případech může škola jako součást písemné omluvenky požadovat i potvrzení lékaře (metodický pokyn č.j. 10 194/2002-14).

Předem očekávaná absence (vždy musí žádat zákonný zástupce, nikoli jiná organizace či jiná nepověřená osoba)

Do tří dnů včetně – zák. zástupce žádá písemnou formou v žákovské knížce třídního učitele. Přijetí této informace potvrdí třídní učitel svým podpisem. V případě nepřítomnosti  třídního učitele ve škole, předloží žák omluvenku vedení školy.

Čtyři a více dnů – zákonný zástupce žádá prostřednictvím předepsaného formuláře ředitelství školy. Součástí této žádosti je i předcházející souhlas třídního učitele, případně i žádost organizace pořádající akci, jíž se žák zúčastní. Po návratu je opět nezbytná písemná omluvenka v žákovské knížce (nejpozději do 24 hodin po návratu).

Škola nemá zákonnou povinnost uvolňovat žáky na akce jiných organizací, případně na dovolené s rodiči v době školního vyučování. Proto si vyhrazuje právo žáka neuvolnit. Před nástupem na dlouhodobou předem známou absenci je žák povinen zjistit rozsah zameškaného učiva a doplnit si ho do 48 hodin po návratu.

 

9) Omlouvá se vždy na začátku hodiny (zapomínání, nepřipravenost), osobní   záležitosti  řeší s vyučujícími mimo vyučování po vzájemné dohodě.

      10) Jakékoliv poranění nebo závady hlásí ihned nejbližšímu dospělému.

      11) Při mimotřídním vyučování či zájmové a mimoškolní činnosti se žáci řídí pokyny  příslušných pracovníků, kteří jsou za tyto činnosti odpovědni.

     12) Mobilní telefony, pokud je na vlastní nebezpečí vnáší do školní budovy, má po celou dobu  pobytu v areálu školy (ne jen v době vyučování) ve vypnutém stavu (nestačí pouze tichý režim). Porušení tohoto pravidla je závažným porušením Školního řádu a bude postihováno kázeňskými opatřeními

     13) K žákovské knížce se žák chová stejně jako k úřednímu dokladu tzn., že ji úmyslně nijak nepoškozuje, žádným způsobem nemění její vzhled (obrázky, nápisy, nálepky) a pravidelně ji nosí do školy. V případě úmyslného poškození nebo ztráty uhradí novou a zajistí opětovné zapsání klasifikace a výchovných opatření v daném pololetí.

       14) Žáci jsou povinni plně respektovat všechny zaměstnance školy, tzn. i provozní zaměstnance.

Služba ve třídě: Zajišťuje čistou tabuli, pořádek ve třídě.

V případě potřeby přináší pomůcky.

Pokud není vyučující po začátku hodiny přítomen ve třídě, ohlásí  tuto skutečnost vedení školy.

Služba v šatně: Zajišťuje pořádek v šatně při odchodu žáků na vyučování. V případě pozdního příchodu žáka do školy otevírá a  šatnu opět zamyká.

V době oběda odchází ze šatny jako poslední. V případě problémů kontaktuje pedagogický dohled, který je v prostoru šaten.

 

Poskytování učebnic:

 

Žáci 2.-6. ročníků získávají učebnice po vymezenou dobu (školní rok) „pouze“ do bezplatného užívání. Učebnice tak zůstávají majetkem právnické osoby vykonávající činnost školy, přičemž ve vztahu k žákům jde o určitou formu výpůjčky vyplývající přímo ze školského zákona.

Výpůjčku, přesněji smlouvu o výpůjčce, upravuje v obecné rovině § 2193 a násl. občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc dočasně bezplatně užívat, přičemž vypůjčitel je oprávněn věc užívat ujednaným způsobem, resp. způsobem přiměřeným povaze věci. Půjčitel nemusí vypůjčitele poučovat o tom, jak věc užívat, jedná-li se o pravidla obecně známá nebo plyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Z obecné odpovědnosti za škodu, principu prevence a principu neminem leadere (nikomu neškodit, nikoho nepoškozovat) plyne, že vypůjčitel je povinen chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením. Zatímco s opotřebením zapůjčené věci, které je přiměřené běžnému užívání, se počítá, vypůjčitel je odpovědný za nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení.

Žáci prvního ročníku získávají učebnice do svého vlastnictví bezúplatně (jde tedy o určitou formu daru ze strany právnické osoby vykonávající činnost základní školy).

 

Náhrada poškozených – ztracených učebnic

Náhrada škody se požaduje pouze u učebnic nových a učebnic, u kterých dosud nebyla požadována náhrada škody a nejsou v užívání déle než 4 roky.

Stáří učebnice

ztráta

               nadměrné poškození

1 rok v užívání

plná náhrada ceny

plná náhrada ceny

2 roky v užívání

plná náhrada ceny

80% ceny

3 roky v užívání

plná náhrada ceny

50% ceny

4 roky v užívání

plná náhrada ceny

20% ceny

Žáci prvního ročníku získávají učebnice do svého vlastnictví bezúplatně (jde tedy o určitou formu daru ze strany právnické osoby vykonávající činnost základní školy). 

 

Proč k nám na Pastelku?

„Do této školy mě baví chodit, protože se mi zdá, že to je nejlepší škola tady v MB.“

  -Patrik

„Tato škola mi dala hodně užitečných věcí, nerad ji budu opouštět.“

  -Lukáš

„Škola je naše druhá matka, jen v ní místo devíti měsíců musíme vydržet devět let.“

  -Neznámý autor

„Škola je jako hvězdička a každá hvězdička potřebuje své astronauty. A to jsme my!“

  -Neznámý autor

„Škola je krásná věc, když z ní odejdu, nebudu blbec.“

  -Neznámý autor

Do školy se chodí každý den a není z ní cesty ven."

  -Neznámý autor

„Líbí se mi tu sportovní a počítačové přestávky.“

  -Aleš

„Mám ráda školu, jelikož to tu je bezva. Mám ráda sport a ten tady rozhodně najdu.“

  -Neznámý autor

„Ta naše Pastelka, krásná je jak modelka!“

  -Neznámý autor

 orbitstažený soubor       

Jste zde: Home O ŠKOLE Home