Základní škola Pastelka Mladá Boleslav

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, 17.LISTOPADU 1325, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

O škole

Základní informace

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav 

Statutární zástupce: Mgr. Iva Kollinová, zástupce: Mgr. Dana Veselá

Školská rada: předseda Ing. Vladislava Konečná

 

Vzdělávací program školy: ŠVP pro Pastelka II. č. j. 3108/2007/13

 

Identifikátor školy : 600 049 221

IZO škola: 102 326 924           

IZO školní družina: 113 600 224             

IČ: 75034077   

 

 

1.1 Velikost a úplnost školy

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, příspěvková organizace je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. 

Na prvním i druhém stupni je v letošním roce 12 tříd prvního stupně a na druhém stupni 9 tříd, v mateřské škole jsou 4 třídy . Kapacita základní školy je 530 žáků a mateřské školy 112 dětí. Ve školním roce 2013/14 se počet žáků pohybuje okolo 620 dětí.

Budova základní školy je situována v oblasti sídliště s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Jedná se o nejnovější budovu školy v Mladé Boleslavi. Je plně bezbariérová a umožňuje bezproblémový pohyb i vozíčkářům. V budově je současně umístěna Základní umělecká škola, pobočka Městské knihovny Mladá Boleslav a školní kuchyně s jídelnou, kterou provozuje soukromá firma ANJA. Veřejnosti slouží také hvězdárna s profesionálními dalekohledy, která je součástí budovy. Určený školský obvod tvoří nejbližší okolí.

 

1.2 Vybavení školy

Škola disponuje dvěma tělocvičnami a nově vybudovaným sportovním areálem zaměřeným na míčové hry. Kromě toho je starším žákům k dispozici posilovna. Ve stejném pavilonu najdeme kromě sportovních šaten se sprchami i školní dílnu a keramickou dílnu se dvěma keramickými pecemi. 

Mezi standartní vybavení patří specializované učebny na fyziku, chemii, přírodopis, zeměpis, hudební a dramatickou výchovu, výtvarnou výchovu, nově budovaná učebna matematiky, cvičný byt s vybavenými kuchyňskými linkami a šicími stroji a v neposlední řadě čtyři jazykové učebny. Z dotací EU byla v roce 2011 přebudována učebna ICT, která má nyní 30 počítačů pro žáky, dále jsou žákům k dispozici počítače s příslušným programovým vybavením v učebně SPU. V průběhu roku 2012 bude vybudována další učebna ICT pro 20 žáků. Kromě toho ke stávajícím třem interaktivním tabulím byly do některých pracoven instalovány další čtyři tabule z prostředků EU.  Pro další čtyři třídy prvního stupně jsou plánovány další dataprojektory, které mají ve třídách velké využití, vzhledem k tomu, že ve všech třídách jsou bílé keramické pylonové tabule. K pořádání kulturních akcí souvisejících s výukou je využíván hudební sál, který odpoledne slouží ZUŠ. Velmi plodná je spolupráce s pobočkou Městské knihovny Mladá Boleslav. Besedy se spisovateli a tematické besedy s knihou jsou u žáků oblíbené.

Vzhledem k modernímu pojetí stavby poskytuje škola dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek. V některých třídách jsou za zasklenou příčkou tzv. relaxační prostory a i chodby jsou netradiční a prostorné. Na dvou patrech jsou umístěny plazmové obrazovky zaměřené na prevenci patologického chování, ale poskytují žákům i aktuální informace ze života společnosti, k volbě povolání atd. Žáci mají také na chodbě k dispozici kopírku. Pro žáky 1. stupně jsou k dispozici v současné době 4 oddělení školní družiny, která má vlastní zázemí. Vzhledem k tomu, že její kapacita byla v letošním roce navýšena na 150 dětí, je škola schopna pokrýt všechny požadavky rodičů. Pro starší děti navštěvující sportovní akademii je k dispozici klubovna s pedagogickým dohledem, která umožňuje překlenout čas mezi vyučováním a tréninkovou hodinou. Na zabezpečení tohoto klubu se podílí FK Mladá Boleslav

Stravování je zajišťováno soukromou firmou ANJA. Děti i dospělí si mohou na místě vybrat ze dvou různých jídel. Součástí oběda bývají saláty, ovoce, mléčné výrobky atp. dle nabídky.

Hygienické podmínky pro žáky i pracovníky školy jsou na velmi dobré úrovni. Kromě toalet (i pro tělesně postižené žáky) jsou k dispozici sprchy a to nejen u tělocvičen, ale i na každém patře. Pitný režim je zajištěn několika nápojovými automaty. V blízkosti šaten je umístěn automat na mléčné výrobky a na dalších dvou místech najdeme i automaty s rychlým občerstvením.  pedagogy je k dispozici dostatečné množství kabinetů, s PC napojeným na školní i internetovou síť. Kabinety svým vybavením napomáhají jak kvalitní přípravě pedagogů na vzdělávání, tak k případné krátké relaxaci.

Před školou jsou u všech přechodů pro chodce instalovány zpomalovací prahy a světelné značky upozorňující řidiče na procházející děti. V době před a po vyučování na nejfrekventovanějším přechodu dohlíží na bezpečnost dospělá osoba zaměstnávaná magistrátem MB. Pro rodiče je podstatná i možnost parkování v bezprostřední blízkosti školy

Budova a vybavení školy působí celkově lehkým prosvětleným dojmem, což pozitivně působí na psychiku dospělých i dětí ve škole

 

1.3 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor školy tvoří přibližně 34 pedagogů (počet se mění s počtem žáků), včetně čtyř vychovatelek školní družiny a čtyřech asistentek pedagoga. Všichni pracovníci jsou pedagogicky způsobilí a jejich vzdělání odpovídá požadavkům legislativy. Rozložení specializací jednotlivých vyučujících umožňuje odbornou výuku téměř všech předmětů ŠVP. Výuka rozšiřující tělesné výchovy na 1.stupni je zajištěna plně kvalifikovanými trenéry. Ve škole dále působí dva výchovní poradci, pracovník primární prevence a paní učitelky odborně způsobilé pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedení školy podporuje další odborný růst všech pedagogů v dalším pedagogickém vzdělávání a k využívání nových poznatků i moderní techniky.

proskoly orbitstažený soubor       

Jste zde: Home O ŠKOLE